Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy.

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierz-chnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

1.

Frydrychowice, część działki nr 2662/1

KR1W/00093015/6

70 m2

1U2.3

tereny usług komercyjnych

Północna część działki pod ustawienie na niej kontenerów na złom, ter. zabud. inne Bi

3 lata


Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

Ø działalność gospodarczą i zawodową wynosi 1,50 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:

ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 13 stycznia 2023 roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl oraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 16.

Wójt Gminy Wieprz

/-/ mgr Małgorzata Chrapek