Zawiadomienie XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/259/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą przyczepy asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wieprz do placówek oświatowych.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał