Zawiadomienie XLI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX i XL Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXIX i XL Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/295/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zmienionej uchwałą nr XXXIX/311/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/295/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą przyczepy asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2023 kosztu usługi transportowej ponoszonego przez Powiat Wadowicki jako organizatora transportu publicznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieprz na rok 2023.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2023r.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał